برناتک


ما تیمی جوان و پر انرژی هستیم که در برنا دور هم جمع شده‌ایم تا فناوری را به خدمت توانیابان بگیریم.

در این راه از اساتید دانشکده‌های مهندسی، هنر، مدیریت، پزشکی، توانبخشی و همچنین توانیابان کمک می‌گیریم.

تیم ما


خرید